logo Kokorico

Kokorico

Kokorico
Grote Baan 271
9930 Lievegem

info@kokorico.be

Join us on
Follow us on

Disclaimer / Privacy

Disclaimer

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald worden in deze Disclaimer, Privacy Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Kokorico, als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wie zijn wij?

De website www.kokorico.be is een initiatief van:

Reko NV (Hierna “Kokorico” of “wij” genoemd)
Vriesenrot 11
B-9200 Dendermonde
België
BTW: BE 0455.295.630
Email: info@kokorico.be

Contacteer ons gerust indien verdere vragen of opmerkingen; wij beloven jou een spoedig antwoord!

Onze website

Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Inhoud op onze website

De inhoud van onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden, zelfs al wordt de informatie aangeleverd door derde partijen. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Kokorico vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Kokorico en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. Kokorico hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Onze producten en handelsnamen zijn beschermd door talrijke registraties bij de bevoegde officiële instanties onder de vorm van merkregistraties, octrooien en registraties van tekeningen en modellen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via de onze website.

Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

Indien wij daarenboven een schending van onze algemene voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Kokorico, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op info@kokorico.be.

© 2015 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookiestatement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

Privacy verklaring

Iedere gebruiker van onze website verschaft ons persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die ons toelaten jou als natuurlijke persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. Dit zal het geval zijn zodra men een directe of indirecte link kan leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon.

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt door de wetgever aan strenge voorwaarden verbonden zoals bepaald in de wetgeving, voornamelijk de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet). Deze Privacy Verklaring geeft een volledig en correct beeld weer van onze verwerkingshandelingen.

Door gebruik te maken van onze website en haar diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van deze Privacy Verklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven, aanvaardt. Het is aan de Gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document aangezien wij ten allen tijde aanpassingen en wijzigingen kunnen aanbrengen.

Wie is de verantwoordelijke van de verwerking?

Verantwoordelijke van de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking, ook wel data controller genaamd, is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens. Volgende persoon is aangeduid als verantwoordelijke verwerker:
Reko NV (Hierna “Kokorico” of “wij” genoemd)
Vriesenrot 11
B-9200 Dendermonde
België
BTW: BE 0455.295.630
Email: info@kokorico.be

Deze Privacy Verklaring blijft beperkt tot de verwerkingshandelingen die Kokorico stelt bij het aanbieden van haar website en bijhorende dienstverlening, zoals in deze Privacy Verklaring opgesomd.

Feitelijke verwerker?

De feitelijke verwerker is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt. De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede technische werking van onze website (datatransmissie). De personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken vallen hier niet onder.

Kokorico heeft op uiterst zorgvuldige wijze haar feitelijke verwerkers geselecteerd, rekening houdende met de waarborgen met betrekking tot technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen rond de verwerking. Iedere feitelijke verwerker voldoet aan de verplichtingen van artikel 16, §1 privacywet.

De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of Trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloud-portalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Een veilige en persoonlijke dienstverlening.

Kokorico verwerkt voornamelijk persoonsgegevens met het oog op een veilige en gepersonaliseerde dienstverlening ten aanzien van gebruikers. De verwerkingshandelingen nemen toe naarmate de gebruiker een intensiever beroep doet op onze dienstverlening. De gebruiker bepaalt ten allen tijde zelf de informatie die ter beschikking wordt gesteld.

De verwerking gebeurt slechts voor volgende (interne) doeleinden:

 • De verspreiding van commerciële en niet-commerciële informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen met betrekking tot onze eigen dienstverlening en deze van onze partners, voor zover die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor de gebruiker. De partners krijgen nooit rechtstreeks toegang tot de persoonsgegevens. Kokorico maakt gebruik van verscheidene elektronische en traditionele communicatiemiddelen bij de verspreiding.
 • De verkrijging en verwerking van reacties, beoordelingen, klachten en opmerkingen.
 • De aanwerving van nieuwe personeelsleden.

Zodra de gebruiker zijn persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden meedeelt is er sprake van een uitdrukkelijke toestemming. Overige verwerkingshandelingen kennen als grondslag het feit dat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

Kokorico probeert haar dienstverlening steeds te verbeteren; het is bijgevolg belangrijk dat deze toestemming ook betrekking heeft op het gebruik van de persoonsgegevens in het kader van de ontwikkeling van nieuwe diensten en functionaliteiten voor zover deze binnen de oorspronkelijke doelstelling van ons Platform valt.

Goede technische werking

Daarenboven verzamelen en verwerken we persoonsgegeven om de gebruiker de goede technische werking van onze website te garanderen. Onze website maakt gebruik van verscheidene middelen om de gebruikerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in onze website te detecteren;

 • Cookies; deze informatie laat ons toe de gebruiker te herkennen en zodoende efficiënt gebruik te maken van de platformfuncties zoals ingelogd blijven, navigering door de informatie, gebruik van functionaliteiten, gepersonaliseerde commerciële berichten weergeven, etc. Voor een verdere verduidelijking rond onze cookies verwijzen we u graag door naar onze Cookie Policy;
 • Log-informatie: dit betreft informatie zoals het IP-adres en diverse telecommunicatie-gegevens.
 • Informatie met betrekking tot het gebruikte toestel zoals hardware- en software informatie en netwerk informatie.
 • Local storage informatie.

Onze website verzamelt eveneens anonieme gegevens, zijnde technische gegevens die uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt worden om een beeld te krijgen van gebruikersnavigatie op onze website.

Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen?

De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Kokorico. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen. Gegevens kunnen uitzonderlijk toch meegedeeld worden aan derden indien:

 • Er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit zal het geval zijn met werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst. Bijvoorbeeld in het kader van fraude;
 • Wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht);

De verzamelde persoonsgegevens worden nooit overgedragen voor externe analyse zonder dat wij een voorafgaande anonimisering hebben doorgevoerd.

De betrokkene is zeker van de vertrouwelijke verwerking van zijn persoonsgegevens in geval van een overname of verkoop van Kokorico. In dit geval zal Kokorico de nodige informatie aan betrokkene verschaffen.

Kokorico is een Belgische onderneming. Niettemin kan er gegevensverwerking en/of –overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

Kokorico garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor gegevensverwerking of –opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen genomen zijn om te voldoen aan de beschermingsvereisten uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts plaats vinden op basis van één van de gronden zoals vermeld in artikel 2.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Iedere gebruiker kan er van uitgaan dat Kokorico jouw persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Kokorico garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

We bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer op dan strikt noodzakelijk. Wel houden we een archief bij van jouw gegevens, zolang je account actief is, of wanneer je persoonlijke data noodzakelijk is om je een bepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Kokorico heeft voldoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om jou een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen. Deze beveiligingsmaatregelen zijn in verhouding met de aard van de persoonsgegevens en de potentiele risico’s.

De risico’s van een toevallige of ongeoorloofde vernietiging, toevallig verlies, de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking zijn dan ook tot een minimum gereduceerd. Dit betekent jammer genoeg niet dat er geen risico meer bestaat. Bij een inbraak op haar informaticasystemen zal Kokorico onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

Recht op verzet

Iedere gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor zover er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De uitzonderingen van artikel 5, (b) en (c) Privacywet zijn eveneens van toepassing op dit recht van verzet.

De gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

De gebruiker is eveneens gerechtigd om ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering de verwijdering van of het verbod op de aanwending van alle hem betreffende persoonsgegevens te bekomen die gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, of waarvan de registratie, de mededeling of de bewaring verboden zijn, of die na verloop van de toegestane duur zijn bewaard.

De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Kokorico, per post of per e-mail via info@kokorico.be. Kokorico verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

Recht op toegang

Iedere gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Voor zover deze informatie niet verschaft wordt via deze Privacy Verklaring en/of via onze website kan de gebruiker deze informatie opvragen.

De gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Kokorico, per post of per e-mail aan info@kokorico.be. Kokorico verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.

Recht op verbetering

Kokorico engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn gebruikersregistratie.

Indien dit toch niet voldoende blijkt kan men steeds een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Kokorico richten, per post of per e-mail aan info@kokorico.be. Kokorico verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven, door de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of zelfs te verwijderen. De verwijdering heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid, het is dus mogelijk dat de verwijderde persoonsgegevens toch nog tijdelijk bewaard worden.

Site by Esign